המליאה בתקופת הקורונה

משולחן מליאת המועצה • 11/5/2020 כניסות

לצערנו פעילות המליאה מאוד מוגבלת בתקופה הזו מאחר ועפ"י החוק לא ניתן לקיים ישיבות מליאה ללא נוכחות פיסית של חברי המליאה. במקרים חריגים היועץ המשפטי יכול לאשר הצבעה טלפונית בנושאים דחופים שלא ניתן לדחותם עד פגישת המליאה הבאה. לאור זאת אנו מקיימים שיחות זום בהם מועברים עדכונים שונים ודנים בסוגיות שאושרו ע"י היועץ המשפטי להצבעה טלפונית, אך הן אינן נחשבות לישיבת מליאה אלא רק ל"שיחה". בתום השיחה מבוצע סבב טלפוני בו כל אחד מחברי המליאה מוסר את הצבעתו.

באופן זה אושרו בתחילת המשבר תקציבים לסיוע בנושאי תעסוקה ובשבוע שעבר אושר תקציב ההשקעות שעליו ברצוני לדווח כאן.

הדיונים בתקציב ההשקעות התחילו לפני פרוץ הקורונה והועלו ע"י חברי המליאה השגות, שאלות, בקשות לפרטים נוספים והבהרות. מאחר והתקבלו תשובות מהגורמים המקצועיים ומועדת הכספים, ומאחר ובחלק מהנושאים לוח הזמנים התחיל לדחוק, התקבל אישור לקיים הצבעה טלפונית על תקציב ההשקעות. ביום חמישי האחרון התקיימה שיחת זום ולאחר מכן הצבעה טלפונית בה אושר תקציב ההשקעות כפי שגובש ע"י ועדת הכספים של המליאה:

42 פרויקטים הוגשו לדיון בהיקף של כ- 68 מיליון שקל, מתוכם ועדת כספים המליצה לאשר 31 פרויקטים בהיקף של כ- 58 מיליון שקל לפי האפיון הבא:
3 פרויקטים כלכליים: 38.9 מיליון שקל
11 פרויקטים תוצרי הועדות האסטרטגיות: 1.7 מיליון שקל
9 פרויקטים לחינוך ולמרכז הקהילתי ע"פ תכנית חומש 13.6 מיליון שקל
8 פרויקטים ממשיכים מליבת פעילות המועצה 4.4 מיליון שקל

מקורות המימון לפרויקטים שהומלצו הינם מקורות קודמים קיימים, משרדי ממשלה, מפעל הפיס, קרן היטל השבחה, קרן מקורות חד פעמיים, ישובים, קרן המתקנים והלוואות לפרויקטים כלכליים.

עיקר הדיון נסוב סביב הפרויקט בעל העלות הגבוהה ביותר שעבורו נדרשת הלוואה – הקמת מבנה בריאות חדש במרכז המועצה. גודל המבנים בהם ניתנים כיום שרותי הבריאות ע"י קופות החולים אינו מאפשר מתן שירותים בצורה מיטבית לתושבי המועצה. סה"כ היקף הבינוי המבוקש כ- 2,500 מ"ר והוא מיועד לקלוט לתוכו את מרפאת קופ"ח כללי, קופ"ח מכבי ומכון דיאליזה (שהגישו הצעות וזכו במכרז), וכן שטח מסחרי שיושכר לגורמים פרטיים בתחום הרפואה המשלימה, בית מרקחת, בית קפה וכד'. הערכת עלות הקמת המבנה, הפיתוח ומגרש החניה הסמוך נאמדת בכ- 26 מיליון ₪ כולל מע"מ, תקורות תכנון, יועצים וכד'. הפרויקט ימומן מתקציב משרד הפנים בסך של כ-3.0 מיליון ₪ ומהלוואה הנסמכת על חוזי השכירות שיחתמו בין השוכרים והמועצה.

החשש של חברי המליאה נסוב בעיקר סביב הסיכון בלקיחת הלוואה בסכום כה גבוה וכן עלו שאלות לגבי נחיצות הפרויקט ולגבי מיקומו במרכז המועצה.

לדעת היועצים לפרויקט יתרונות רבים ורמת סיכון נמוכה: ידועים הנתונים על השטח מבוקש לשכירות, דמי שכירות ל-15 שנה (מובטחים בחוזה), דמי ניהול (מובטחים בחוזה), שטח לבינוי, ויש השערות די ודאיות לגבי תנאי הלוואה ל-15 שנים וגובה השיפוי במענק האיזון. מתוך כך ניתן לחשב כי דמי השכירות במהלך התקופה מכסים את החזר ההלוואה, יש בנוסף דמי ניהול לכיסוי עלויות תחזוקה ולכן צפוי תזרים מזומנים חיובי לאורך כל התקופה (למעט שנה אחת, בסכום לא מהותי). הרווח הנקי הצפוי מהחזר במענק האיזון הוא כ-13 מיליון ₪ במהלך התקופה של 15 שנים ולאחר פירעון ההלוואה צפויה הכנסה שנתית לשוטף של כ- 2 מיליון ₪.
יתרון נוסף הוא מתן רמת שירות גבוהה בתחום הרפואה לתושבי משגב כמינוף לאזור כולו ומשיכת עסקים בראיה כוללת.

פרויקטים גדולים נוספים שאושרו הם התקנת מערכות פאנלים פוטוולטאים ברחבי המועצה, החלפת תאורת הרחובות לתאורת לד, והקמת אולם ספורט רב תכליתי במרכז החינוך החדש בלבון שמוקם כחלק מתפישת האשכולות והנגשת השירות.

 

מקווה שבקרוב נוכל לחזור לפעילות מלאה ולהניע מחדש מהלכים שהתחילו לפני פרוץ המשבר ולצערנו מתעכבים עתה.

אילת