עדכון מחירי החוגים במשגב

משולחן מליאת המועצה • 5/4/2021 כניסות

שלום רב,

מבקשת לעדכן את החברים שאנוכי וכן שאר חברי מליאת המועצה שותפים מלאים לתחושות ההורים והתושבים אודות עדכון מחירי החוגים וההשלכות הנלוות לכך.

הנהגות הישובים ונציגי מליאת המועצה מקיימים שיח ער ונוקב שמטרתו להבין את הפערים הקיימים, לשקף לציבור את המידע ולשתף את הציבור ככל האפשר בקבלת ההחלטות שמסתמנות לעתיד.

כולנו שותפים לצורך לסייע למרכז הקהילתי לצאת מהמשבר אליו נקלע בעקבות הקורונה, אולם איננו שותפים לדרך בה הדברים נעשו בהנחתה מגבוה, ללא הכנה מוקדמת וללא שיתוף ההורים.

מליאת המועצה החליטה, לאחר תהליך אסטרטגי של מספר חודשים שבוצע בשיתוף הציבור כבר בשנת 2019, להתחיל בהדרגה לבזר את שירותי המועצה לאשכולות ישובים, בכלל זה את פעילות החוגים העממית (כל זאת בכפוף למתקנים מתאימים קיימים ושיוקמו בעתיד). באותה החלטה נקבע כי הספורט התחרותי/מקצועי וככלל הספורט מכיתות ז'-י"ב, ימשיך להתקיים במרכז השירותים במועצה.

הנושאים העיקריים הנוגעים להחלטה זו אשר לתפיסתנו מחייבים שקילה מחדש הינם:

מבחינה מהותית - יצירת אפליה בין יישובים קרובים למועצה ליישובים המרוחקים ממנה שנובע מהבחירה בשימוש בהסעות בצד עליית המחירים וגובהם המשמעותי (כולל ההסעות המתחייבות). כל זאת ללא הצגת פתרונות אפשריים לצמצום עלויות מחד והעלאת הכנסות מאידך.

מבחינת העיתוי – קבלת ההחלטה ביציאה מהסגר וחזרה לפעילות לאחר חודשים בהם שהו הילדים בבית, ושינוי המחירים במהלך שנת הפעילות באופן שמשנה את המציאות לה הסכימו/התחייבו ההורים.

מבחינת הדרך – העדר שיתוף הציבור, העדר מתן הסבר מקיף אודות הצורך (כולל תהליכים קיימים ומתוכננים) והוצאת הודעה חד צדדית שגרמה למרמור רב והפצת מסרים שגויים הנובעים מפערי ידע.

בכוונת חברי המליאה (ונציגת הישוב במליאה ביניהם) להציף את הנושא לדיון בישיבת המליאה הקרובה הצפויה להתקיים ביום חמישי הקרוב, ולהשפיע ככל האפשר על תוכנית ההבראה של המרכז הקהילתי, בצד פגיעה מינימלית בתושבים ושמירה על שוויון ואחדות הקהילה.

ההסכמות המסתמנות בין חברי המליאה שבכוונתנו להעלות במהלך הישיבה הינן:

  1. קבלת הסבר מראש המועצה אודות ההחלטה והתהליכים הסדורים שליוו אותה.
  2. דרישה להקפיא את ההחלטה ולשמר את הסטטוס-קוו הקיים עד לסוף שנה"ל, בד-בבד עם הקמת ועדה שתפקידה להמליץ לחברי המליאה לגבי דרכי הפעולה האפשריות.
  3. בקשה לקבלת החלטה על הקמת ועדה מקרב חברי המליאה לגיבוש תפיסה אודות יחסי המועצה והמרכז הקהילתי, בצד בחינה של מגוון דרכי פעולה ובשלבים להבראת המרכז הקהילתי לרווחת הציבור.

אמשיך לעדכן בהתאם להתפתחויות.

אילת