חידון משגב

באזור • 20/1/2021 כניסות

קבצים מצורפים:

חידון סופי

חידון משגב:

חושבים שאתם מכירים את משגב?
אוהבים חידונים ומשימות?
מחפשים אתגר?
אז תתכוננו...
28.1-30.1 חידון משגב הגדול יוצא לדרך!

https://www.youtube.com/watch?v=AMgd46Yv8cE ttps%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3DAMgd46Yv8cE%26fbclid%3DIwAR3snNE5
nRPNqddi9fBbdC8pxZ50Hpc6ttIhzMySmlWXcM6Z1GOzdaspIlQ&h=AT1mu7SPw1iM7OFSZrPv9F
KiNM52fUAo9BMMbEZj_oFpBLr1RCkYhYOQ2DhlJyDc3tTGqtFUTdC86aDYTDoHAv5wPpkFjH2_0G
J4Cg3P9WNoO6Gpy2T4BvAZlCPSQRTWldGB&__tn__=-UK-R&c%5b0%5d=AT2DKV2QWtBaQzpuFjY
zLSP0zPZeG-jNNdKQQPPGPBIf5d7beRlbww4LDu_qoP9FiJfpjI-kndKvz_Un_stt5eUhugQTTP7
w8IZPgVd5biuRKOD-W3ISMWnn6swsPhNOmDpiulVJmoCc2yovF53gRubMmMg1dh0tYQ81bYyM8PC
l5LGNHTZCjG-Iw-cTzxE_kpiI9WGL>
הורידו את האפליקציה ואתם מוכנים!
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.roadio... ok.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fplay.google.com%2Fstore%2Fapps%2Fdetails%3Fid%3
Dcom.roadio%26hl%3Diw%26gl%3DUS%26fbclid%3DIwAR3j025nLWlHZ1MJjVh3Zh4L_zTGtji
7sQai1_yCSkV864fAyDsaH8Gpza8&h=AT23T_X6IsJDvtDsHO1GSjGtLX7vXVsIukT52XdVF0zUg
x1Hl_e0CFpNhN5Qg42m6T7FfAbInmfQhF-qUhb5jxZfCi8t_5G2MQdM35mC0mXJ4E5fj9t-pRgbY
fhV2YzlJK3c&__tn__=-UK-R&c%5b0%5d=AT2DKV2QWtBaQzpuFjYzLSP0zPZeG-jNNdKQQPPGPB
If5d7beRlbww4LDu_qoP9FiJfpjI-kndKvz_Un_stt5eUhugQTTP7w8IZPgVd5biuRKOD-W3ISMW
nn6swsPhNOmDpiulVJmoCc2yovF53gRubMmMg1dh0tYQ81bYyM8PCl5LGNHTZCjG-Iw-cTzxE_kp
iI9WGL>