סיכום אירוע: תקלה בטיפול רישום גני חובה תשע"ז (2016)

ועדת ביקורת • כניסות

קבצים מצורפים:

סיכום אירוע תקלה בטיפול רישום גני חובה תשעז-2016 - מוגמר

.           כללי

בעקבות בקשה לבדיקה שהגיעה מחבר אגודה בתאריך 9/1/2018, התבוננות כוללת על התהליך העלתה תקלות לכאורה שארעו בעת ההרשמה לגני-חובה לקראת שנת תשע"ז לאור זאת החליטה ועדת ביקורת לבצע בדיקה מלאה של האירוע.

2.         רקע

פעילות גני החובה ביעד מתחילה ברישום מוקדם של הילדים לגנים על ידי הוריהם על פי שנתונים. הרישום הראשוני כולל את כל הילדים אשר הוריהם מתכוננים לשלוח לגנים וזאת כפי שידוע באותה עת. כמות הילדים המגיעים בפועל החל מתחילת שנת הפעילות מול התקן של מספר הילדים לגן כפי שנקבע ע"י משרד החינוך קובע למעשה את כמות הגנים אשר יפתחו בשנה הקרובה.

בתחילת שנת תשע"ז נפתחו ביעד שני גני חובה וזאת בהתאם לרישום הראשוני.  לאחר כשלושה חודשים מפתיחת שנת הפעילות, התגלה למשרד החינוך כי במושב יעד פועלים שני גני-חובה עם מספר ילדים כולל שהוא מתחת לתקן המשרד. בעקבות זאת פנתה המועצה לאגודה בדרישה להחזר תשלום הפרש העלות שנוצר כתוצאה מהפעלת שני גני-חובה במקום גן-חובה אחד.

לאור דרישת התשלום המזכירות החליטה להטיל את מרבית העלות על הורי ילדי גני-חובה (כ-  2.5 אש"ח לילד למשפחה בממוצע) והשאר שולם מכספי אגודת יעד (כ-42 אש"ח)

באותה עת התנהלו שיחות בין הורי ילדי גני-חובה לבין המזכירות שבעקבותיהן שילמו מרבית ההורים את התשלום ומשפחה אחת התנתה תנאים למתן התשלום שהושת עליה. המזכירות סירבה לתנאים ובשלב מסוים פרסמה מכתב להורי ילדי גני-חובה שלטענת המשפחה ניסוחו גרם לפגיעה בה ואף לעבירה לכאורה על חוק הגנת הפרטיות.

3.         שיטת הביקורת

בראשית בדיקת האירוע ע"י ועדת ביקורת הועלו שאלות הנוגעות לפעילות המזכירות שהוצגו בפני המזכירות (פגישה 30/1/2018). סיכום הפגישה והמסקנות סוכמו במסמך שהועבר לעיון המזכירות ולהערותיה.

בתאריך 30/5/2018 התקבלה תשובת המזכירות. מכתב התשובה ברובו אינו מתייחס לסיכום הישיבה המשותפת ומתמקד בעיקר בנושא הדיון על חוקיות ניסוח המזכירות שהביא לתלונת המשפחה על הפגיעה בצנעת הפרט .

נתוני התשלומים נלקחו מתוך מסמך מהמזכירות להורי ילדי גני-חובה תשע"ז מתאריך 9/1/2018. למרות בקשתנו, המזכירות סירבה למסור את הנתונים המעודכנים.

4.         ממצאים

ועדה ביקורת התמקדה בשלושה נושאים:

א.   פגיעה בפרטיות המשפחה

ב.   סמכות השתת תשלומים על הורי ילדי הגנים בתשע"ז

ג.    הליך רישום הילדים לגנים שאיפשר את התקלה


 

 

 

5.         משמעויות

א.         פגיעה בפרטיות המשפחה –

פרסום שם חבר או משפחה על ידי המזכירות בהקשר כזה מהווה ביוש "(שיימינג)"  במובן מסוים  וגם חריגה מהמקובל באגודה ומההתנהגות המצופה מהמזכירות בבואה במגע עם ציבור החברים כולו או חלקו.

ב.         סמכות השתת תשלומים על הורי ילדי הגנים בתשע"ז –

הטלת תשלום מלא או חלקי על חלק מחברי האגודה שלא בהסכמתן על פעילות או ארוע בדיעבד הינו חורג מסמכות המזכירות.

ג.          הליך רישום הילדים לגנים שאיפשר את התקלה –

רישום יתר מוקדם לגני החובה (גם אם בשגגה) מיצר מצג שווא שכתוצאה ממנו המועצה אמורה לפתוח כמות גדולה יותר של גנים ממה שהוגדר ותוקצב לה על ידי משרד החינוך, ובכך מפר הועד המקומי את תפקידו כזרוע מבצעת של המועצה האזורית.

 

 

6.         סיכום והמלצות ועדת ביקורת

א.         פגיעה בפרטיות המשפחה –תלונת המשפחה:

1.         הועדה שמעה את קביעת המזכירות והנמקתה שאין בנושא עבירה על החוק. לדעת הועדה זו סמכותה ואחריותה של המזכירות.

2.         לדעת הועדה, בהמשך לדוח ועדת ביקורת 2017 (אוג.2017), כי על המזכירות היה לצרף תמצית תמליל המלצת המומחה אשר דבריו עומדים ביסוד החלטת המזכירות.

3.         ועדת ביקורת סבורה כי פרסום שם המשפחה ברבים (כמו גם במכתב לכל משפחות ילדי גני-חובה תשע"ז) כ"סרבני תשלום" מהווה חריגה מהמקובל באגודה ומההתנהגות המצופה מהמזכירות בבואה במגעה עם ציבור החברים כולו או חלקו.

4.         ועדת ביקורת סבורה כי לא היה מקום לפרסום שם המשפחה כ"סרבנית תשלום".

 

ב.         הטלת התשלום (מרביתו) בגין האירוע על משפחות ילדי גני-חובה תשע"ז:

1.         הועבר לידינו מכתב בחתימת מנהלת הישוב שהעתקו הועבר למשפחות ילדי גני תשע"ז בו התחייבה האגודה כלפי המועצה לשאת בעלויות פתיחת גן מועצה שני בישוב במידה ולא תהיה הרשמה של כמות ילדים מספקת. בהנחה שאכן ניתנה התחייבות כזו למועצה, האגודה הייתה צריכה לבקש מכל הורה שיחתום על התחייבות נגדית לאגודה בטרם ניתנה ההתחייבות של האגודה למועצה, אם לא (ולנו לא הוצגו ההתחייבויות של ההורים לטובת האגודה), הרי לא ניתן לחייב את ההורים לשלם את ההוצאות העודפות שהאגודה נדרשה לשלם למועצה.

2.         גני חובה אמורים להיות ללא תשלום. המזכירות רשאית לגבות תשלומים מקבוצת חברים חלקית רק עבור פעילויות שהם מסכימים מראש לשלם עבורן. במקרה זה, בעת הפנייה לוועדת ביקורת לפחות משפחה אחת לא הסכימה לכך.

3.         במקרה זה, לדעת ועדת ביקורת, אין סמכות למזכירות לכפות על המשפחה לשלם את הסכום הנדרש. (ועדת ביקורת לא מתייחסת לתנאים שנדרשו ע"י המשפחה ולסירובה של המזכירות לתנאים אלה. כמו-גם נציין שאכן המזכירות הניחה את נושא התשלום לשיקול המשפחה)

 

ג.          הליך רישום הילדים לגנים שאיפשר את התקלה:

1.         לדעת ו. ביקורת, חובה היה על הועד המוניציפאלי של יעד לדווח למועצה כבר בתחילת שנת הפעילות של גני החובה (ספטמבר 2016) שחלק מהנרשמים לא התייצבו.

2.         בנוסף, כמי שנתנו התחייבות לשאת בעלויות כמפורט לעיל, המזכירות הייתה חייבת לוודא ששנת גני חובה תשע"ז נפתחת כמצופה ואם לא, לפעול מידית לתיקון.

3.         על המזכירות להוציא נוהל מפורט של רישום והפעלת גני החובה כך שלהבא לא תיפול כל אחריות לא מוסכמת על האגודה, דהיינו, אם הורי ילדי גן חובה מבקשים שיפעלו שני גני חובה שלא בהתאם לתקן משרד החינוך והמועצה הם יהיו אחראים באופן אישי ויתחייבו כלפי האגודה כי במקרה הצורך יכסו את הפרש העלויות שיוטלו על המשפחה.

 

 

ועדת ביקורת 2018

יוסי פריאל, יגאל ורבל, אלי גולדברג, נחמיה קופמן.

 

 

(תגובת המזכירות בחלקה מונגשת בנפרד בערוץ ו. ביקורת)