דיווח מישיבת מליאה מתאריך 13/5

משולחן מליאת המועצה • כניסות

שלום לכולם,

מספר נושאים חשובים היו החודש על השולחן בישיבת המליאה.

 

השלמת תשתיות ציבוריות פרויקט שלב ו' בצורית

רקע: בפרויקט צורית הושלמו עד היום כ- 95% מהעבודות והגירעון הכולל בפרויקט עומד על כ- 3.5 מיליון שקל,
המועצה אחראית וערבה לחכ"ל שהיא "זרועה הארוכה" של המועצה. בפרויקט צורית ו' החכ"ל כשלה והמועצה טעתה באופן הטיפול ובמסקנות. (בשנת 2008, עם עזיבת היזמים והעמקת הרגולציה של רמ"י, חידשה המועצה את מודל ביצוע תשתיות ציבוריות בהרחבות הישובים ע"י החכ"ל. מ- 2008 ועד היום, בוצעו עבודות פיתוח ותשתיות ציבוריות בקרוב ל- 100 פרוייקטים –  עבור כ- 1,500 מגרשי מגורים. כל הפרוייקטים, למעט פרויקט אחד (צורית), הסתיימו באיזון או בעודף).
ב- 2016 אישרה המליאה לממן 2 מיליון שקל מתוך הגירעון בפרוייקט צורית, באמצעות הלוואה שנטלה החכ"ל בערבות המועצה, כאשר המקור להחזר היה עודפים מפרויקטים עתידיים.
העבודות שנותרו כיום לצורך השלמת הפרויקט הן: פיתוח שצ"פ מרכזי ויצירת שביל מחבר בין הרחוב התחתון לבין הרחוב העליון בפרויקט כ- 600,000 שקל, פיתוח שצ"פ נוסף כ- 250,000 שקל והשלמת ריבוד אחרון בכביש עליון כ- 250,000 שקל.

ראש המועצה ביקש שהמליאה תאשר להשלים את המחויבות של החכ"ל בשצ"פ המחבר בין הכבישים ע"י המועצה בעלות של 500,000 שקל מתקציב פיתוח (קרן הכנסות חד פעמיות) ו-  100,000 שקל מיתרת תקציב קיימת לפרוייקט, ולבצע פיתוח מינימלי בשצ"פ הנוסף, בהיקף של עד 100,000 שקל. (כלומר סה"כ 600,000 שקל מכספי המועצה)

סיום הריבוד והטיפול ביתרת השצ"פ הנוסף יבוצע במסגרת הטיפול בכלל התשתיות הוותיקות בישובים בעתיד.

הטיעונים לבקשה לאישור היו:
להביא לידי ביטוי את אחריות המועצה לתפקוד החכ"ל כלפי המשתכנים והישובים ברמה המהותית, המוסרית והמשפטית.
הצורך להחזר ההלוואה הקודמת שנלקחה ע"י החכ"ל עבור פרוייקט זה גרמה לשינוי מדיניות ההחזרים של עודפים בפרוייקטים אחרים, אשר יצרה משבר ביחסים בין החכ"ל לישובים ולמשתכנים, וחוסר אחידות ועקביות בין פרוייקטים שונים בישובים שונים בזמנים שונים.
לא להשאיר את תושבי הרחוב התחתון ללא גישה לתחנת ההסעה ברחוב העליון.
לא להטיל את מלוא הגירעון על החכ"ל שהרי המשמעות בפועל היא השתת החוב על מנויי המועדון הכפרי והנקלטים הבאים במשגב.
ראוי שאירוע חריג זה ש"נגרר" כבר תקופה ארוכה יובא לסיומו בהקדם האפשרי.

בנוסף להחלטה הספציפית בנושא צורית ביקש ראש המועצה לאשר את ההנחיה לחכ"ל לנקוט במדיניות אחידה של החזרים לכל הפרויקטים שעדין נמצאים בביצוע, והינה להשאיר את העודפים בישוב שבו הם נוצרו, למעט אחוזי החכ"ל המוסכמים.

במהלך הדיון בעיקר נשאלו הרבה שאלות הבהרה שבעקבותיהן בנושא פרוייקט צורית הייתה אחידות דעים שיש להשלים את הפרוייקט עפ"י הצעת ראש המועצה.

בנושא ההנחיה למדיניות החכ"ל בעתיד הייתה התנגדות של חלק מחברי המליאה (ואני בתוכם), לא בגלל שחשבנו שזו אינה החלטה ראויה והגיונית, אלא, מאחר וחשבנו שיש לדון ולהחליט על מדיניות בנושא משמעותי כזה בצורה יותר מסודרת וכחלק מסך כל ההמלצות לקביעת מדיניות "יחסי יישובים – מועצה" שנמצאת כרגע בעבודה ע"י הועדה האסטרטגית שהוקמה לטיפול בנושא זה, ולא "כדרך אגב" כחלק מדיון בנושא נקודתי המתייחס לפרוייקט ספציפי. למרות ההתנגדות ההחלטה עברה ברוב של 12 מול 7.

 

סקר תשתיות ותיקות ביישובים

רקע: ביישובי המועצה כבישים ושטחי ציבור ברמות פיתוח שונות, ובגילאים שונים. בשכונות ותיקות רבות, הכבישים, המדרכות, הניקוז והתאורה ברמה נמוכה. בחלק מהישובים קיימות בעיות בטיחותיות והנדסיות מהותיות (הקיר התומך שלנו שקרס הובא כדוגמא לבעיה כזו). הנושא נמצא בסדר היום של הוועדה האסטרטגית לקשרי מועצה ישובים אך היקף הבעיה לא ידוע – ניתן להעריך ששדרוג כלל התשתיות לרמה הנהוגה כיום, כרוך בהשקעת סכומים משמעותיים.

המלצת ראש המועצה: על מנת שנדע מה היקף הבעיה יש צורך לערוך סקר הנדסי מקצועי ע"י חברה מנוסה למיפוי התשתיות הוותיקות בישובים.
הערכה ראשונית לעלות הסקר – כ- 300,000 שקל ויעשה מאמץ לממן את עלותו ממקורות חיצוניים ככל הניתן. הסקר יהווה שכבה במערכת הגיאוגרפית (GIS) שמקימה המועצה, ויהווה בסיס לתכנית העבודה לשנים הבאות. אגף הכספים ואגף הנדסה יהיו אחראים לקבלת הצעות מחיר לביצוע הסקר והנושא יתוקצב בעדיפות גבוהה ע"י וועדת כספים, ויובא לאישור סופי של המליאה במסגרת עדכון תקציב הפיתוח, לאחר קבלת כל נתוני העלויות.

ההצעה אושרה פה אחד.

 

פיילוט רכזי קהילה

רקע : במועצות אזוריות רבות קיים מודל מימון חלקי של משרת רכז קהילה בשותפות עם הישוב. רכז הקהילה אחראי על הבינוי הקהילתי הנדרש לאותו ישוב. ברוב יישובי משגב יש מזכיר/ה בחצי משרה עד משרה, עם עומס תפקידים רחב וללא רכזים נוספים בשכר אלא בהתנדבות. היישובים גדלו והאוכלוסייה מגוונת יותר וקשה לתמוך במגזרי הקהילה השונים בצורה מיטבית באופן זה. רכזי הקהילה הינם פונקציה נוספת ביישוב שהמוקד שלה הוא הקהילה, כשבכל יישוב הצרכים שונים ובהתאם יוגדו תפקידי רכזי הקהילה והמיקוד שלהם. מטרת הפיילוט להבין איך מנהלים את התפקיד הזה ומפיקים ממנו את התועלת הרצויה. הנושא נלמד ונדון ע"י המליאה הקודמת, אך לא יושם.
הוגשה בקשה לחטיבה להתיישבות (חט"ל) למימון פיילוט רכזי קהילה ב- 6 יישובים בעלות 600,000 שקל לפי תחשיב של עלות חצי משרה לישוב. חלוקת המימון: 70% חט"ל – 30% ישוב (השתתפות היישוב במימון היא קריטית כדי שתהייה התגייסות ומעורבות שלו).
ביום א' ה- 28.4.19 התקבלה תשובת החט"ל: אישור עקרוני למימון פיילוט בשלושה יישובים בלבד (300,000 שקל).

דני ביקש לקיים את הפיילוט לרכזי קהילה בשלושת היישובים הבאים, כשמה שהנחה אותו בבחירה הם השונות, הפיזור וסגירת הפערים:
אבטליון – נמצא בקושי גדול בניהול היישוב ומצבו האקוטי ביותר מבין כל יישובי משגב ולכן נדרשת שם עזרה בדחיפות.
לוטם – קשיים ייחודיים עקב ההרחבה והכלה של הפזורה הבדואית בתוך היישוב.
כמון/מכמנים במסגרת מנהלת הר כמון – עקב המודל הייחודי והאפשרות ליצירת שת"פ עם כמאנה.
המטרה בהמשך היא לטפל בהכנסת רכזי קהילה בכל הישובים (בהדרגה), לרבות היישובים הבדווים, בהתאם לצרכי היישוב ועל פי סדרי עדיפויות ומגבלות יכולת המימון החל מתקציב 2020.

ההחלטה אושרה פה אחד.